Akreditované programy MBA

Proces akreditačního řízení je dán Akreditačním řádem. Akreditační kritéria CAMBAS vycházejí z mezinárodně uznávaných standardů EQUAL. Členy akreditační komise jmenuje předsednictvo CAMBAS. Akreditační komise hodnotí zejména odbornou úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, učební prostředí, studijní materiály i uplatnění absolventů MBA v praxi a jejich kariérní postup. Podkladem pro posouzení žádosti je Akreditační zpráva zpracovaná a předložená uchazečem a místní šetření v rozsahu vymezeném předsedou Akreditační komise. 

PROGRAMY MBA AKREDITOVANÉ CAMBAS