CAMBAS působí jako akreditační orgán pro programy MBA od roku 1998. Hlavním posláním CAMBAS je stanovit kvalitativní standardy pro studium MBA v České republice a být odbornou diskuzní platformou, jejímž cílem je přispět ke zvýšení kvality programů celoživotního vzdělávání a kultivaci prostředí na trhu MBA v České republice.

CAMBAS je členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje akreditační agentury působící v oblasti manažerských studijních programů. Členy EQUAL jsou například AACSB, AMBA, EFMD, FIBAA nebo GMAC.

ČLENSTVÍ V CAMBAS


Členy CAMBAS jsou veřejné vysoké školy i soukromé vzdělávací instituce, které nabízejí akreditované programy MBA. Od roku 2016 otevřel CAMBAS možnost členství i neakreditovaným subjektům, a to nejen vzdělávacím institucím, ale například i zaměstnavatelům absolventů nebo profesním svazům. O členství v CAMBAS rozhoduje na základě písemné žádosti předsednictvo CAMBAS. Žádost je třeba zaslat mailem na adresu: machkova@vse.cz. Členský poplatek je stanoven na 30 000 Kč/rok.

AKREDITACE CAMBAS


Proces akreditačního řízení je dán Akreditačním řádem. Akreditační kritéria CAMBAS vycházejí z mezinárodně uznávaných standardů EQUAL. Členy akreditační komise jmenuje předsednictvo CAMBAS. AK posuzuje žádosti na základě Kritérií akreditace programů MBA. Komise hodnotí odbornou úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, učební prostředí, studijní materiály i uplatnění absolventů MBA v praxi a jejich kariérní postup. Podkladem pro posouzení žádosti je Akreditační zpráva zpracovaná a předložená uchazečem a místní šetření v rozsahu vymezeném předsedou AK.

VÝZNAM AKREDITACE CAMBAS


Akreditace studijního programu CAMBAS je pro zájemce o studium MBA zárukou kvality při rozhodování, kterou školu a který program MBA si vybrat. Pro zaměstnavatele je zárukou toho, že absolvent vystudoval náročný studijní program MBA, který obsahově odpovídá mezinárodním standardům.

PŘEDSEDA AKREDITAČNÍ KOMISE


Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů

PŘEDSEDNICTVO CAMBAS


Prof. Ing. Hana Machková, CSc., předsedkyně, rektorka VŠE
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., místopředseda, rektor ŠKODA AUTO Vysoká škola
Prof. Ing. Martin Macháček, PhD., Vysoká škola báňská - TUO
Prof. Ing. Petr Záruba, CSc., děkan, PIBS

PROGRAMY MBA AKREDITOVANÉ CAMBAS (2019)