POSTAVENÍ STUDIA MBA V ČESKÉ REPUBLICE

V našem tisku se pravidelně objevují různé informace o studiu Master of Business Administration (MBA), které někdy dezinformují potenciální zájemce, takže dochází k různým nedorozuměním, případně až k soudním dohrám mezi studentem a institucí, která toto vzdělání poskytuje. Jako předseda České asociace MBA škol (CAMBAS) považuji za svoji povinnost tyto problémy vyjasnit.

Titul MBA pochází ze zemí, kde vysokoškolské studium má již tradičně dva stupně: bakalářský a magisterský (magistr je anglicky master). Master znamená vyšší stupeň vysokoškolského studia, druhá část názvu vyjadřuje obor studia, v našem případě lze Business Administration volně přeložit jako podnikové hospodářství a management. V zemích jako USA a Velká Británie je tedy presenční (denní) studium MBA ekvivalentem našemu studiu inženýrskému na ekonomických vysokých školách a fakultách. To také zohledňuje náš Zákon o vysokých školách, který studium MBA nezahrnuje do systému vysokoškolského studia. Vzniká tedy logická otázka, proč zavádět něco, co již v podstatě u nás existuje.

Hlavním důvodem je především změna pojetí tohoto studia v zemích původu, především v USA. Americké školy si stále důsledněji kladou jako podmínku přijetí ke studiu MBA předchozí manažerskou praxi, obvykle nejméně tříletou. To znamená, že student dokončí pouze bakalářský stupeň, nebo pokračuje na jiném oboru magisterského studia, třeba i na technickém, právnickém i medicínském studiu, nastoupí na manažerskou funkci a nejdříve po třech letech se znovu vrátí ke studiu presenčnímu, dnes však obvykleji ke studiu distančnímu, kdy studuje při zaměstnání. Je samozřejmé, že metody výuky s takovou skupinou studentů jsou zcela odlišné od metod se studenty bez praktických manažerských zkušeností. Studium je problémově orientované, pracuje se v týmech, řeší se reálné případové studie z praxe. Studenti si navzájem vyměňují zkušenosti z vlastní praxe a jejich manažerské znalosti a dovednosti rychle rostou. Titul MBA tak otevírá dveře k úspěšné manažerské kariéře.

To jsou důvody, proč i u nás vzniká poptávka po tomto typu studia a po nositelích tohoto titulu nejen u našich, ale hlavně zahraničních firem. CAMBAS v souladu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) chápe studium MBA u nás jako studium specializační po absolvování vysoké školy různých oborů pro ty, kteří pracují v manažerských funkcích nejen podniků, ale i nemocnic, divadel apod. Je zařazeno do tzv. celoživotního vzdělávání a obvykle se studuje bez přerušení zaměstnání. Slouží jako akcelerátor manažerské kariéry

Titul MBA však otevírá dveře k úspěšné kariéře především tehdy, pokud studium má žádoucí a mezinárodně srovnatelnou kvalitu. Tím se dostáváme k problémům akreditací, uznávání titulů doma i mezinárodně. Právě zde dochází k řadě mylných interpretací, které se CAMBAS snaží soustavně vyjasňovat.

První otázkou je, zda titul MBA získaný na některé vzdělávací instituci v ČR, ať již jde o českou školu nebo pobočku zahraniční univerzity, může být nostrifikován, tj. uznán jako ekvivalentní vysokoškolskému titulu, udělovanému příslušnou fakultou české vysoké školy. Z postavení studia MBA u nás vyplývá, že to principiálně možné není. Výjimkou může být pouze studium MBA presenční (denní) na vysoké škole v zahraničí, kdy se posoudí, zda obsah předmětů, délka studia, kvalita školy a další kvalitativní atributy odpovídají studiu na naší fakultě potřebnému k získání našeho titulu, v tomto případě inženýra ekonomie.

Další otázkou je mezinárodní uznání titulu MBA z různých škol. V našem tisku se často objevují informace toho typu, že z našich škol nabízejících studium MBA jen některé jsou mezinárodně uznávány. To vyvolává dojem, jakoby existoval nějaký nadnárodní orgán, který o mezinárodním uznání rozhoduje. Samozřejmě nic takového neexistuje a toto tvrzení je zkreslováním skutečnosti v tom smyslu, že existuje určité povědomí ve veřejnosti a u firem, které školy jsou prestižní a které méně. Různé žebříčky, uveřejňované čas od času v časopisech nevyjadřují oficiální pořadí, ale pouze mínění daného časopisu či jeho expertů, jiný časopis může mít pořadí jiné. Konečné slovo má firma, která studenty zaměstná. Je na ní, nakolik se dostupnými informacemi řídí a nakolik informace považuje za důvěryhodné. Na druhé straně je však nutno zdůraznit, že studium MBA, jak již bylo řečeno, není u nás zařazeno do systému vysokoškolského studia a vzniká zde reálné nebezpečí, že jej začnou nabízet bez žádoucí úrovně různí podnikavci, chápající jej především jako money-machine, stroj na peníze.

Na rozdíl od studia MBA je kvalita studia, spadajícího do českého vysokoškolského systému garantována akreditacemi, tj. potvrzením žádoucí kvality, které má právo udělovat pouze MŠMT. Tituly jako bakalář (Bc.), magistr (Mgr.), doktor (PhD.), získané na různých u nás působících pobočkách zahraničních univerzit, ať se honosí jakýmkoliv bombastickým názvem a zahraniční akreditací jsou u nás platné jen tehdy, je-li daný program akreditovaný MŠMT. Jinak musejí studenti žádat o nostrifikaci, uznání titulu některou z českých akreditovaných škol, což není nijak jednoduché.

Kvalitu titulu MBA je tedy nutno zajistit jinými cestami. Jednou z cest je vytvoření vlastní profesní organizace. U nás, stejně jako v mnoha evropských zemích i USA vznikají profesní sdružení-asociace, jejichž cílem je zajišťovat, udržovat a neustále zvyšovat kvalitu a trvalou prestiž dané profese (např. advokátní, lékařské komory).

Proto byla v roce 1998 založena Česká asociace MBA škol s cílem zajistit kvalitu a prestiž studia MBA. Vznikla za pomoci programu TEMPUS, financovaného Evropskou unií a MŠMT, které požádalo Vysokou školu ekonomickou v Praze, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně a jejich zahraniční partnery o spolupráci a garanci procesu založení. Členem CAMBAS se stávají ty školy, nabízející programy MBA, které projdou náročným akreditačním procesem, organizovaným asociací za účasti nezávislých hodnotitelů. Pro zájemce o studium MBA i pro pracovníky personálních útvarů podniků je členství v asociaci velice dobrou orientací a vodítkem při výběru vhodné školy ke studiu vlastnímu nebo svých zaměstnanců.

Prof. Ing. Milan Malý, CSc.
předseda CAMBAS

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová