Kritéria akreditace programů MBA, DBA a Distančního programu


změněna a schválena předsednictvem CAMBAS dne
4. května 2004

KRITÉRIA AKREDITACE PROGRAMŮ MBA PRO AKREDITAČNÍ KOMISI CAMBAS (s opravou z pléna 2.12.2005)

 • CAMBAS doporučuje zohlednit, že program MBA je akreditován respektovanou akreditační institucí. Akreditace předkládaného programu MBA musí být doložena.
 • Pro akreditaci programu MBA v rámci CAMBAS musí být program MBA realizován danou institucí na území ČR nejméně po dobu nutnou k získání titulu MBA, aby bylo možno zhodnotit i úroveň absolventů. U škol – členů CAMBAS se tato doba zkracuje na polovinu.
 • Na studium MBA jsou přijímáni pouze posluchači s ukončeným vysokoškolským vzděláním, nejméně na úrovni bakaláře, s minimálně dvouletou manažerskou praxí, pokud akreditační podmínky nestanoví ve výjimečných případech jinak.
 • Posluchači jsou přijímáni na základě strukturovaného přijímacího řízení, jehož výsledky jsou doložitelné a ověřitelné.
 • Program MBA musí odpovídat mezinárodně uznávaným standardům. Obsah programu je nutno komisi předložit včetně popisu předmětové skladby a obsahu jednotlivých předmětů.
 • Program MBA by měl trvat nejméně 12 měsíců (full-time), 24 měsíců (part-time) a měl by dosahovat u všech forem nejméně 400 hodin přímé výuky. Akreditace distančního programu se řídí dodatkovými podmínkami.
 • Škola musí být schopna předložit učební texty či jiné studijní podklady jednotlivých předmětů včetně povinné a doporučené literatury.
 • Škola musí mít vypracovaný studijní a zkušební řád, který je dostupný posluchačům.
 • Studium musí být ukončeno způsobem, který prokáže schopnost studenta komplexně aplikovat získané poznatky v praxi , obvykle formou závěrečné práce.
 • Pedagogický sbor se skládá z renomovaných odborníků - pedagogů s kvalifikací vysokoškolského učitele a manažerů z praxe. Existuje systém hodnocení lektorů studenty a vedením školy, který lze doložit.
 • Škola vede podrobnou studijní dokumentaci o všech studentech.
 • Posluchači mají k dispozici materiální vybavení odpovídající nárokům na studium MBA (vhodné učebny s audiovizuálním vybavením, přístup do knihovny a čítárny, přístup k počítačové síti a Internetu atd.).

Akreditační kritéria pro studium DBA:

 • Celková doba studia DBA je 3 roky. Celkový počet hodin přímé výuky DBA programu je minimálně 120 s důrazem na předměty, orientované na metodologické a teoretické nástroje vědecké práce. Předměty musí být zakončené zkouškou případně jinou formou hodnocení, jehož úroveň a objektivnost lze doložit a ověřit
 • Po ukončení přímé výuky student předkládá rigorózní práci s tezemi disertační práce a skládá rigorózní zkoušku
 • Studium je zakončeno disertační prací zaměřenou na aplikovaný manažerský výzkum. Škola musí mít vypracovaný systém zadávání a hodnocení této disertační práce
 • Všichni školitelé:
  • mají vědeckou hodnost (Ph.D., CSc., DrSc) a pedagogickou hodnost (doc, prof.)
  • mají nejméně desetiletou vědecko-výzkumnou činnost (GAČR a mezinárodní granty)
  • jsou autory publikací ve svém oboru (knižních a časopiseckých s recenzovanými příspěvky)
  • jsou aktivními účastníky mezinárodních konferencí s referáty ve sborníku ve světovém jazyce
  • mají výrazné zahraniční vědecké kontakty
 • Doporučený počet na jednoho školitele je nejvýše pět doktorandů DBA (včetně případných dalších doktorandů studia DBA i na jiných institucích)
 • Podmínky přijetí:
  • ukončené vysokoškolské studium magisterského stupně nebo případně kombinace bakalářský stupeň plus MBA
  • uzavřené MBA studium (akreditované nebo uznané CAMBAS)
  • úspěšně vykonané přijímací řízení jehož součástí jsou:
   • dva jazyky, jeden s aktivní, druhý s pasivní znalostí,
   • ověření předpokladů pro aplikovaný výzkum,
   • ověření přehledu o nejnovější úrovni a trendech vědeckého poznání v oboru,
  • minimálně dvě odborné publikace
 • Požadavky na doktorskou disertaci:
  • jasně definovaný vědecký problém, cíl práce a hypotézy
  • aplikace moderních vědeckých metod a postupů
  • vlastní přínos k obohacení teorie na základě poznatků z praktické aplikace nejnovějších metod
  • publikace výsledků v recenzovaných časopisech a publikacích

Kritéria akreditace studia MBA distanční formou

Žadatel:
 • studium je akreditováno pouze školám, jejichž konvenční program ve formách full-time, part-time nebo exekutivní byl již asociací CAMBAS akreditován.
Škola:
 • existence logistického a administrativního zázemí zajišťujícího nepřetržitý kontakt všech účastníků studia se školou, možnost průběžného monitorování každého studujícího, možnost skupinových diskusí přes počítač,
 • program může být akreditován nejdříve po uplynutí poloviny celého cyklu studia MBA
Předpoklady studia:
 • učební materiály se zpětnovazebními a autonavigačními prvky umožňující samostatné studium,
 • příručka - průvodce studiem pro studenty
 • příručka – průvodce studiem pro tutory
 • systém pro monitorování průběhu studia,
 • systém garantující, že student prezentuje při distančních zkouškách či formách hodnocení bez osobního kontaktu svoje vlastní vědomosti a nevyužívá nedovolené pomoci jiných osob,
 • systém odborných konzultací pro jednotlivé předměty
 • přístup studentů k učebním a informačním zdrojům – knihovny, počítačové učebny, aj.
Pedagogický sbor:
 • vědecká kvalifikace nejméně Ph.D. nebo CSc.
 • prokazatelná způsobilost tutorů k vedení distanční výuky doložená osvědčením o absolvování přípravy v oblasti distančního vzdělávání
Obsah studia:
 • každý předmět musí mít jasně stanovené cíle se studijními výstupy a způsoby ověřování jejich dosažení
 • studijní program musí obsahově odpovídat konvenčnímu, již akreditovanému programu,
 • materiály používané ve výuce by měly být prověřovány a aktualizovány nejméně každých 5 let
Doba studia:
 • program musí jasně stanovit dobu, kterou student studiu věnuje, a určit související mechanismus kontroly a zpětné vazby, zejména pak v těchto bodech:
  • doba přímého kontaktu s tutorem,
  • doba samostatného studia učebních textů,
  • doba pro psaní domácích prací,
  • doba interakce s ostatními studenty při diskusích, společných cvičeních nebo rezidenčních školách,
  • aktivní práce s materiály, tj. příprava úkolů, esejí, zpracování různých zadání, setkávání s tutorem a studijní skupinou tvoří nejméně 400 hodin, zbytek studium literatury,
  • minimální doba studia jsou 2 roky