„ČESKÉ ASOCIACE MBA ŠKOL“


ČESKÁ ASOCIACE MBA ŠKOL

J.Martiho 2, 162 00 Praha 6,

Telefon +420 235 363 782, FAX: +420 235 363 785

E-mail: info@cambas.cz

Kapitola I

Základní ustanovení

článek 1

Právní postavení Asociace

Asociace je, v souladu s paragrafem 20f občanského zákoníku č. 40/1964 Sb

zájmové sdružení právnických osob, působících v oblasti manažerského vzdělávání v ČR, které nabízejí studium vedoucí k dosažení titulu MBA (Master of Business Administration). Asociace je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností.

článek 2

Název Asociace

Název asociace zní "Česká asociace MBA škol", anglicky „Czech Association of MBA Schools“, ve zkratce „CAMBAS“.

článek 3

Sídlo Asociace

Sídlem asociace je Česká republika, 162 00 Praha 6, J.Martiho 2.

článek 4

Doba trvání Asociace

Asociace se zakládá na dobu neurčitou.

článek 5

Předmět činnosti a cíle Asociace

 1. 1. Posláním Asociace je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice.
 2. 2. K zabezpečení tohoto poslání, Asociace iniciuje, organizuje a podporuje zejména tyto aktivity:
  • - vytvoření, zavedení a provádění účinného akreditačního systému programů MBA
  • - podporu výzkumných projektů
  • - podporu stáží a výměny učitelů a studentů
  • - výměnu učebních pomůcek a programů
  • - pořádání konferencí a seminářů
  • - vydávání společných publikací.
 3. 3. Asociace bude podporovat a iniciovat spolupráci s domácími a zahraničními institucemi a školami.
 4. 4. Asociace bude podporovat návrhy svých členů na rozvoj MBA programů.

Kapitola II

Orgány Asociace a jejich působnost

článek 6

Orgány Asociace

 1. 1. Orgány asociace jsou:
  • - plénum
  • - předsednictvo
  • - revizní komise
  Funkční období všech volených a jmenovaných orgánů je dva roky, nestanoví-li plénum jinak.
 2. 2. Předsedou, místopředsedou, tajemníkem a členy revizní komise mohou být jen občané ČR.
 3. 3. Asociace je oprávněna vytvářet:
  • - akreditační komisi za účelem hodnocení úrovně programů MBA členů Asociace a uchazečů o členství v Asociaci, které jsou předloženy k akreditaci
   (ustavení a činnost komise upravuje Akreditační řád Asociace)
  • - odborné komise z členů Asociace
  • - expertní skupiny jiných osob honorovaných Asociací z vlastních prostředků.

článek 7

Postavení a pravomoc pléna

 1. 1. Nejvyšším orgánem Asociace je plénum složené ze zástupců členů Asociace. Každého člena zastupuje jeden zástupce určený členem. Plénum je oprávněno rozhodovat ve všech věcech Asociace, pokud stanovy nevyhrazují v některých případech právo rozhodování jiným orgánům Asociace. Ostatní orgány jsou mu podřízeny.
 2. 2. Do výlučné působnosti pléna náleží právo:
  • - rozhodovat o změně stanov
  • - rozhodovat o akreditaci
  • - rozhodovat o přijetí nového člena
  • - rozhodovat o zániku členství vyloučením
  • - rozhodovat o zániku Asociace
  • - rozhodovat o členství Asociace v jiných sdruženích
  • - rozhodovat o výši základního členského vkladu, ročního členského příspěvku a jejich změnách
  • - volit a odvolávat předsednictvo a revizní komisi Asociace
  • - rozhodovat o základních rozvojových záměrech Asociace
  • - schvalovat Akreditační řád Asociace
  • - schvalovat vnitřní směrnice, změny a doplňky
  • - schvalovat výroční zprávu Asociace
  • - schvalovat rozpočet Asociace na běžný rok
  • - schvalovat zprávu o hospodaření Asociace
  • - schvalovat výši členského příspěvku členů a lhůtu k jeho zaplacení
  • - schvalovat roční plán činnosti předsednictva
 3. 3. Projednává další otázky související s cíli a posláním Asociace.

článek 8

Jednání pléna

 1. 1. Plénum je svoláváno předsednictvem podle potřeby, nejméně však jednou v kalendářním roce, a to nejpozději do 31.3. Místo konání stanovuje předsednictvo.
 2. 2. Předsednictvo je povinno svolat mimořádné plénum na žádost nejméně 1/3 členů Asociace nejpozději do 4 týdnů od obdržení žádosti.
 3. 3. Pléna je oprávněn se zúčastnit každý člen Asociace. Jednání pléna se mohou bez hlasovacího práva zúčastnit i hosté, o jejichž pozvání rozhodne předsednictvo.

článek 9

Podmínky a výkon hlasovacího práva

 1. 1. Hlasovací právo: každý zástupce člena má jeden hlas.
 2. 2. Hlasování se provádí aklamací. Požádá-li o to nejméně jedna třetina přítomných členů s hlasovacím právem, hlasuje se tajně hlasovacími lístky.

článek 10

Usnesení z pléna

 1. 1. Plénum je způsobilé usnášení jen v případě přítomnosti více než jedné poloviny členů Asociace.
 2. 2. Není-li plénum způsobilé usnášení ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, musí být svoláno nové plénum, a to nejpozději na patnáctý den po dni marného pléna. Opakované plénum svolá předsednictvo písemnou pozvánkou, která musí být odeslána nebo na potvrzení doručena nejpozději sedm kalendářních dnů před jejím konáním. Opakované plénum musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilé usnášení bez ohledu na počet přítomných členů Asociace s hlasovacím právem.
 3. 3. Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato prostou většinou přítomných hlasů. V případech uvedených ve druhém bodu článku 7 kapitoly II. stanov se k přijetí usnesení vyžaduje dvoutřetinová většina přítomných.

článek 11

Předsednictvo

 1. 1. Předsednictvo je statutárním orgánem Asociace a zastupuje Asociaci vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány. Řídí činnost Asociace v období mezi jednáními pléna.
 2. 2. Předsednictvo je tříčlenné a je voleno plénem Asociace
 3. 3. Předsednictvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
 4. 4. Předsednictvo může některá svá oprávnění přenést na jiný orgán Asociace nebo zmocnit některého člena Asociace k zastupování Asociace ve vyhrazených věcech.

článek 12

Předseda a místopředseda

Předseda je představitelem Asociace. Místopředseda, případně člen předsednictva jej v jeho nepřítomnosti zastupuje. Předseda je představitelem Asociace v období mezi dvěma zasedáními předsednictva. V případě, že Asociace bude mít tajemníka v pracovním poměru, plní vůči němu úkoly vedoucího organizace.

článek 13

Postavení a pravomoc předsednictva

 1. 1. Předsednictvu přísluší:
  • - svolávat plénum
  • - vykonávat usnesení pléna
  • - předkládat plénu ke schválení návrhy dle bodu 2, článku 7 kapitoly II.
  • - organizačně zajišťovat činnost Akreditační komise
  • - stanovit na příslušný kalendářní rok pracovní program předsednictva
  • - jmenovat a odvolávat tajemníka
  • - vytvářet odborné komise a expertní skupiny
  • - rozhodovat o dalších záležitostech Asociace, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu Asociace.
  • - kontrolovat hospodaření Asociace a činnost tajemníka
 2. 2. Předsednictvo odpovídá za svou činnost plénu.

článek 14

Jednání předsednictva

 1. 1. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou v kalendářním čtvrtletí. Schůze předsednictva svolává, řídí a rozpouští předseda nebo místopředseda. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena předsednictva musí předseda svolat schůzi předsednictva, a to nejpozději do 21 dnů od doručení takovéto žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh příslušného bodu jednání.
 2. 2. Schůze je způsobilá se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nejméně polovina členů předsednictva. Pro přijetí usnesení předsednictva je třeba prosté většiny přítomných hlasů. Každý člen má jeden hlas; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 3. 3. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vydat usnesení předsednictva na základě předchozího písemného, faxového nebo dálnopisného dotazu u všech členů předsednictva. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové předsednictva. Usnesení per rollam musí být zapsáno do zápisu na nejbližší schůzi předsednictva.

článek 15

Tajemník

 1. 1. Tajemníkovi přísluší zejména :
  • - vykonávat usnesení předsednictva
  • - řídit běžné záležitosti Asociace
  • - hospodařit s majetkem Asociace v souladu se schváleným rozpočtem
 2. 2. Tajemník je oprávněn zúčastňovat se schůzí předsednictva Asociace s hlasem poradním.
 3. 3. Je-li nebezpečí z prodlení, přísluší tajemníkovi činit opatření ve věcech vyhrazených jiným orgánům Asociace, vyjma pléna; je však povinen podat o nich zprávu na nejbližší schůzi předsednictva.
 4. 4. Tajemník odpovídá za svou činnost předsednictvu.
 5. 5. Tajemník je vůči Asociaci buď v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu. Za činnost ve prospěch Asociace náleží tajemníkovi finanční odměna, o jejíž výši rozhodne předsednictvo.

článek 16

Revizní komise

 1. 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Asociace. Je oprávněna kontrolovat hospodaření Asociace a je odpovědná pouze plénu.
 2. 2. Členové revizní komise jsou voleni plénem.
 3. 3. Funkce člena revizní komise není slučitelná s členstvím v jiném orgánu Asociace.
 4. 4. Zpracovává výroční kontrolní zprávu o hospodaření a předkládá ji plénu ke schválení.
 5. 5. Funkční období člena revizní komise je dvouleté.
 6. 6. Revizní komise je tříčlenná a je volena plénem.
 7. 7. Revizní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
 8. 8. Jednání revizní komise je metodicky obdobné článku 14. Kapitoly II.

Kapitola III

Členové Asociace

článek 17

Vznik a zánik členství

 1. 1. Členem Asociace se může stát každá právnická osoba, která uznává a aktivně prosazuje cíle a zájmy Asociace, a je doporučena aspoň jedním členem Asociace.
 2. 2. Členství vzniká dnem schválení přihlášky plénem Asociace.
 3. 3. Členství v Asociaci zaniká:
  1. a) vystoupením z Asociace na základě písemného oznámení předsednictvu, nabývajícím účinnosti prvního dne následujícího kalendářního roku
  2. b) zánikem člena
  3. c) vyloučením rozhodnutím pléna
  4. d) nezaplacením základního členského vkladu a ročního příspěvku ve stanovené výši a lhůtě schválené plénem
  V případě zániku členství z jakéhokoliv důvodu nemá člen nárok na vrácení vkladu nebo podílu za splacený roční příspěvek.
 4. 4. Člen Asociace má právo používat logo Asociace po dobu její existence s textem "Člen České asociace MBA škol".

článek 18

Práva a povinnosti členů

 1. 1. Všichni členové jsou si ve svých právech rovni. Právem člena je:
  • - být zván a účastnit se pléna s právem hlasovacím
  • - volit a být volen do předsednictva
  • - podílet se na veškeré činnosti Asociace
  • - být informován o činnosti Asociace
  • - podávat návrhy a připomínky k činnosti Asociace a všech jejích orgánů
  • - využívat služeb Asociace
  • - vystoupit z Asociace.
 2. 2. Povinnosti člena jsou:
  • - dodržovat stanovy a vnitřní směrnice Asociace
  • - respektovat rozhodnutí přijatá orgány Asociace
  • - zaplatit včas a ve správné výši základní členský vklad a roční členské příspěvky
  • - hradit náklady spojené s činností svých zástupců v orgánech Asociace.

Kapitola IV

Majetek a hospodaření Asociace

článek 19

Majetek

 1. 1. Cílem činnosti Asociace není podnikatelská činnost. K zajištění svých úkolů a naplnění cílů disponuje Asociace materiálovými a finančními prostředky, které představují majetek Asociace.
 2. 2. Příjmy Asociace tvoří především:
  1. a) vstupní členské vklady
  2. b) roční členské příspěvky
  3. c) subvence, dotace a dary
  4. d) poplatky za akreditaci
  5. e) úroky z vkladů
  6. f) příjmy z činností souvisejících s předmětem činnosti Asociace
 3. 3. Za hospodaření s majetkem Asociace je odpovědný tajemník.

článek 20

Hospodaření

 1. 1. Asociace odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Za případnou ztrátu Asociace odpovídá člen do výše splaceného základního členského vkladu.
 2. 2. Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného plénem.
  Finanční prostředky Asociace jsou uloženy na samostatném účtu. O čerpání prostředků je vedena evidence v souladu se zákonem o účetnictví. Za způsob vedení účetnictví a jeho správnost odpovídá tajemník.
 3. 3. Výdaje Asociace jsou v zásadě určeny ke krytí nákladů, souvisejících s činností Asociace, zejména na:
  • - odměňování pracovníků Asociace
  • - náklady spojené se zajištěním chodu Asociace
  • - vzdělávací, propagační a další akce
  • - zajištění a distribuci informačních materiálů
  • - k financování další činnosti související s předmětem činnosti
  • - na akreditaci programů MBA

článek 21

Základní členský vklad a roční příspěvek

 1. 1. Výši základního členského vkladu člena a ročního příspěvku člena Asociace stanoví plénum.
 2. 2. Základní členský vklad je povinen splatit člen v penězích do 30 dnů od vyrozumění o přijetí za člena Asociace.
 3. 3. Roční členský příspěvek je splatný do 15 dnů po 1. lednu každého roku. Členové přijatí v průběhu roku zaplatí alikvotní část splatnou do 15 dnů ode dne přijetí.

Kapitola V

Společná a závěrečná ustanovení

článek 22

Zastupování a podepisování za Asociaci

 1. 1. Předsednictvo je oprávněno k jednotlivým úkonům udělit plnou moc k zastupování Asociace.
 2. 2. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Asociace připojí svůj vlastnoruční podpis předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda spolu se členem předsednictva.
 3. 3. Oprávnění k provádění finančních operací upravuje svým rozhodnutím plénum.

článek 23

Zánik Asociace

 1. 1. Asociace může zaniknout rozhodnutím pléna.
 2. 2. Po zániku Asociace a uhrazení všech závazků bude s majetkem naloženo takto:
  1. a) věci movité a nemovité budou přednostně prodány členům Asociace, nebude-li mezi nimi zájem, pak jiným zájemcům,
  2. b) zůstatek finančních prostředků bude rozdělen mezi členy podle celkové výše vložených ročních příspěvků.

článek 24

Platnost stanov

 1. 1. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení paragrafu 20f Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
 2. 2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny zakládajícími členy Asociace dne 21.1.1998
 3. 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na Obvodním úřadě Prahy 6.
V Praze dne 21.1.1998.


.......................................................

Prof. Ing. Milan Malý, CSc.

předseda CAMBAS