Schválen plénem CAMBAS: 30.9.1998


I. Působnost Akreditačního řádu


Akreditační řád (AŘ) vymezuje postup akreditačního řízení a akreditace člena CAMBAS a účast jednotlivých orgánů asociace v tomto řízení.


II. Účastníci akreditačního řízení


Uchazeč o akreditaci
Škola pořádající výukový program typu MBA, která je členem CAMBAS.

Akreditační komise
Akreditační komise (AK) je poradním orgánem předsednictva CAMBAS. Posuzuje způsobilost programu MBA uchazeče k udělení akreditace a v tomto smyslu předkládá doporučení plénu asociace.

Předsednictvo asociace
Jmenuje a odvolává členy akreditační komise a organizačně zajišťuje činnost komise. Na základě doporučení akreditační komise předkládá plénu asociace návrhy na akreditaci a přijetí nového člena. Schvaluje Kritéria pro hodnocení programu MBA a jejich případné změny a doplňky.

Plénum asociace
Rozhoduje o akreditaci programu MBA/DBA na základě doporučení předloženého předsednictvem. O udělení akreditace jsou však oprávněni hlasovat jen ti členové CAMBAS, kteří mají akreditovaný nejméně jeden program MBA/DBA.

III. Akreditační komise


Akreditační komise (dále AK) je poradním orgánem předsednictva asociace. Členy komise jmenuje a odvolává předsednictvo asociace.

Komise sestává z 6-10 členů, kteří ze svého středu volí předsedu komise. Předseda zodpovídá za řízení a organizaci práce AK a za zpracování odborných zpráv komise.
Členem komise se může stát veřejností uznávaný odborník v oblasti managementu, který se osobně aktivně účastní (účastnil) na výuce v programech MBA, nebo který je absolventem programu MBA. Kandidáty na členy AK navrhují předsednictvu členové asociace.
Činnost tajemníka komise vykonává tajemník asociace, který však není členem AK.

Činnost AK:
  • AK posuzuje způsobilost programu MBA k akreditaci uchazeče na základě Kritérií akreditace programů MBA, která jsou součástí tohoto řádu. Podkladem pro posouzení je Akreditační zpráva zpracovaná a předložená uchazečem a místní šetření v rozsahu vymezeném předsedou AK. Výsledek posouzení s jasným stanoviskem zda doporučit program MBA k akreditaci, a s příslušnými argumenty zpracovává komise ve formě zprávy, kterou předkládá předsednictvu asociace.
  • AK poskytuje konzultační spolupráci neúspěšným uchazečům o akreditaci s cílem pomoci uchazeči dosáhnout takové úrovně jeho programu MBA, která splní požadavky akreditaci.
  • Předkládá předsednictvu asociace návrhy úprav a doplnění Kritérií akreditace programů MBA.

IV. Proces akreditace


1.
Uchazeč dopisem adresovaným tajemníkovi asociace požádá o akreditaci programu MBA. Uchazeč může opakovaně předložit žádost o akreditaci nejdříve jeden rok po předchozím neúspěšném řízení.
2.
Tajemník asociace uvědomí předsedu asociace a předsedu akreditační komise o obdržení žádosti. Nejpozději do dvou týdnů od obdržení dopisu doručí uchazeči dotazník I.fáze akreditace a vyzve uchazeče k jeho zpracování a zaslání zpět Asociaci a zároveň k uhrazení poplatku za akreditaci. Zájemce zaplatí 15.000,- KČ. Pokud splní kritéria, bude mu zaslán druhý, podrobný dotazník II.fáze akreditace.
3.
Uchazeč do šesti týdnů zpracuje podrobný dotazník a doručí jej tajemníkovi asociace. Zároveň v této době podle dohody s předsedou akreditační komise umožní členům komise provést ve svých prostorách akreditační návštěvu (místní šetření), které zjistí stav a úroveň zařízení a zdrojů pro pořádání programu MBA, který je předmětem akreditace. V případě nejasností při zpracovávání zprávy má uchazeč právo vznášet dotazy na předsedu evaluační komise a tajemníka asociace. Pokud zpráva není uchazečem předložena ve stanovené lhůtě, a pokud uchazeč nepožádá o její prodloužení na základě uznatelných důvodů, je žádost o akreditaci a členství v asociaci zamítnuta. O odkladu nebo tomto druhu zamítnutí rozhoduje předsednictvo asociace.
4.
Předseda Akreditační komise po dobu zpracovávání dotazníků uchazečem připraví plán posouzení zprávy a místního šetření, se kterým seznámí ostatní členy komise. Řídí a účastní se místního šetření, o kterém pořídí akreditační komise zápis. Zápis je k dispozici komisi a uchazeči. Předseda v této době zodpovídá případné dotazy uchazeče.
5.
Předseda asociace posoudí formální úplnost předložené akreditační zprávy, a pokud zjistí nedostatky, uvědomí o nich uchazeče nejpozději do dvou týdnů od předložení zprávy spolu se žádostí a specifikací potřebného doplnění. Předseda AK stanoví uchazeči termín pro předložení doplněné zprávy.
6.
Po předložení dotazníku uchazečem, jej Akreditační komise vyhodnotí spolu s výsledky místního šetření a do čtyř týdnů od jejího předložení uchazečem předloží předsednictvu asociace zprávu komise o výsledcích hodnocení a s doporučením stran akreditace.
7.
Předsednictvo v případě negativního doporučení Akreditační komise sdělí uchazeči do dvou týdnů od obdržení zprávy Akreditační komise zamítnutí jeho žádosti s podrobným uvedením důvodů. Zároveň může navrhnout uchazeči termín pro předložení nové žádosti podmíněné odstraněním nedostatků, které vedly k zamítnutí původní žádosti o akreditaci.
8.
Předsednictvo v případě kladného doporučení Akreditační komise požádá plénum asociace o schválení akreditace. Tato procedura proběhne do jednoho měsíce od předložení zprávy Akreditační komisí.
Žádost o akreditaci je projednána na nejbližším plénu.
9.
Předseda asociace neprodleně uvědomí uchazeče o rozhodnutí pléna.