Kritéria akreditace programů MBA a DBA (2020)

AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO STUDIJNÍ PROGRAM MBA

 • Pro akreditaci programu MBA musí být program MBA realizován danou vzdělávací institucí nejméně po dobu nutnou k získání titulu MBA, aby bylo možno zhodnotit i úroveň absolventů.
 • Na studium MBA jsou přijímáni pouze posluchači s ukončeným vysokoškolským vzděláním, nejméně na úrovni bakaláře, s minimálně dvouletou manažerskou praxí, pokud vnitřní podmínky vzdělávací instituce nestanoví ve výjimečných a odůvodněných případech jinak.
 • Posluchači jsou přijímáni na základě strukturovaného přijímacího řízení, jehož výsledky jsou doložitelné a ověřitelné.
 • Program MBA musí odpovídat mezinárodně uznávaným standardům. Obsah programu je nutno komisi předložit včetně popisu předmětové skladby a obsahu jednotlivých předmětů.
 • Program MBA by měl trvat nejméně 12 měsíců (full-time), 24 měsíců (part-time, on-line) a měl by dosahovat u všech forem nejméně 260 hodin přímé výuky.
 • Vzdělávací instituce musí být schopna předložit učební texty či jiné studijní podklady jednotlivých předmětů včetně povinné a doporučené literatury.
 • Vzdělávací instituce musí mít strukturované studijní předpisy, které se vztahují na studium MBA.
 • Studium musí být ukončeno způsobem, který prokáže schopnost studenta komplexně aplikovat získané poznatky v praxi formou písemné závěrečné práce nebo obhajobou písemně předloženého individuálního projektu.
 • Pedagogický sbor se skládá z renomovaných odborníků – pedagogů s kvalifikací vysokoškolského učitele a manažerů z praxe. Škola musí doložit seznam klíčových vyučujících u každého předmětu a popis kompetencí vyučujících pro výuku v programu MBA.
 • Existuje systém hodnocení lektorů studenty, který lze doložit.
 • Škola vede podrobnou studijní dokumentaci o všech studentech.
 • Posluchači mají k dispozici materiální vybavení odpovídající nárokům na studium MBA (vhodné učebny s audiovizuálním vybavením, přístup do knihovny, přístup k počítačové síti a Internetu atd.).
 • CAMBAS doporučuje zohlednit, že program MBA je akreditován respektovanou akreditační institucí. Akreditace předkládaného programu MBA musí být doložena.
 • Akreditační komise vyhodnotí význam programu MBA v rámci celkové strategie vzdělávací instituce.

 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO STUDIJNÍ PROGRAM DBA

 • Program je zaměřen na získání dovedností v oblasti aplikovaného manažerského výzkumu zaměřeného na řešení komplexních problémů hospodářské praxe.
 • Podmínkami pro přijetí jsou ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nebo titul MBA a dále prokazatelnou tříletou manažerskou praxi.
 • Posluchači jsou přijímáni na základě strukturovaného přijímacího řízení, jehož výsledky jsou doložitelné a ověřitelné.
 • Celková doba studia DBA je minimálně 3 roky. Celkový počet hodin přímé výuky DBA programu je minimálně 130 s důrazem na předměty orientované na metodologické a teoretické nástroje vědecké práce. Předměty musí být zakončené zkouškou, případně jinou formou hodnocení, jehož úroveň a objektivnost lze doložit a ověřit.
 • Po ukončení přímé výuky student skládá souhrnnou zkoušku.
 • Studium je zakončeno písemnou závěrečnou DBA prací zaměřenou na aplikovaný manažerský výzkum. DBA práce je zpracována pod vedením kvalifikovaného školitele s titulem Ph.D, doc., prof. nebo DBA. Škola musí mít vypracovaný systém zadávání a hodnocení této vědecky zaměřené práce.
 • Pedagogický sbor se skládá z renomovaných odborníků – pedagogů s kvalifikací vysokoškolského učitele a manažerů z praxe. Minimálně 80 % vyučujících má titul Ph.D. a vyšší. Škola musí doložit seznam klíčových vyučujících u každého předmětu a popis kompetencí vyučujících pro výuku v programu DBA.
 • Existuje systém hodnocení pedagogů studenty, který lze doložit.
 • CAMBAS doporučuje zohlednit, že program DBA je akreditován respektovanou akreditační institucí. Akreditace předkládaného programu DBA musí být doložena.
 • Akreditační komise vyhodnotí význam programu DBA v rámci celkové strategie vzdělávací instituce.