Kritéria akreditace programů MBA a DBA (2022)

AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO STUDIJNÍ PROGRAM MBA

  • Pro akreditaci programu MBA musí být program MBA realizován danou vzdělávací institucí nejméně po dobu nutnou k získání titulu MBA, aby bylo možno zhodnotit i úroveň absolventů.
  • Na studium MBA jsou přijímáni pouze posluchači s ukončeným vysokoškolským vzděláním, nejméně na úrovni bakaláře, s minimálně dvouletou manažerskou praxí, pokud vnitřní podmínky vzdělávací instituce nestanoví ve výjimečných a odůvodněných případech jinak.
  • Posluchači jsou přijímáni na základě strukturovaného přijímacího řízení, jehož výsledky jsou doložitelné a ověřitelné.
  • Program MBA musí odpovídat mezinárodně uznávaným standardům pro manažerské vzdělávání. Obsah programu je nutno komisi předložit včetně popisu předmětové skladby a obsahu jednotlivých předmětů.
  • Program MBA by měl trvat nejméně 12 měsíců (full-time), 24 měsíců (part-time).
  • Program MBA by měl představovat studijní zátěž v minimálním rozsahu 60 ECTS, tj. 1 500 hod. studijní zátěže, kterou musí vzdělávací instituce jasně zdokumentovat.
  • Program MBA může probíhat formou prezenční, hybridní nebo online. Program musí mít jasně stanoven podíl synchronní a asynchronní části výuky.
  • Pokud se MBA program uskutečňuje hybridně nebo online, musí být realizován pomocí vhodných softwarových nástrojů (např. Zoom, MS Teams, Google Classroom či Moodle) a technických prostředků (např. vybavení vyučujících, studio, telekonferenční vybavení).
  • Pokud se program MBA uskutečňuje kombinací více forem, vzdělávací instituce musí doložit srovnatelnost dosahovaných výsledků učení.
  • Vzdělávací instituce musí být schopna předložit učební texty či jiné studijní podklady jednotlivých předmětů včetně povinné a doporučené literatury.
  • Vzdělávací instituce musí mít strukturované studijní předpisy, které se vztahují na studium MBA.
  • Vzdělávací instituce musí mít stanoveny politiky akademické poctivosti, zvláště používat nástroje pro hodnocení původnosti studentských prací a ověřovat totožnost studentů při ověřování výsledků učení.
  • Studium musí být ukončeno způsobem, který prokáže schopnost studenta komplexně aplikovat výsledky učení v praxi, obvykle formou písemné závěrečné práce nebo písemných individuálních projektů.
  • Pedagogický sbor se skládá z renomovaných odborníků – pedagogů s kvalifikací vysokoškolského učitele a manažerů z praxe. Škola musí doložit seznam klíčových vyučujících u každého předmětu a popis kompetencí vyučujících pro výuku v programu MBA.
  • Existuje systém hodnocení kvality výuky studenty, který lze doložit.
  • Škola vede podrobnou studijní dokumentaci o všech studentech.
  • Posluchači mají k dispozici materiální vybavení odpovídající nárokům na studium MBA (vhodné učebny s audiovizuálním vybavením, přístup do knihovny, přístup k počítačové síti a Internetu atd.).
  • CAMBAS doporučuje zohlednit, že program MBA je akreditován respektovanou akreditační institucí. Akreditace předkládaného programu MBA musí být doložena. Pokud je program MBA uskutečňován ve spolupráci se zahraniční právnickou osobou a realizován v souladu s udělenou respektovanou zahraniční akreditací a podle předpisů platných v zemi, kde má smluvní partnerská instituce sídlo, může akreditační komise zohlednit specifika takového programu MBA.
  • Akreditační komise vyhodnotí význam programu MBA v rámci celkové strategie vzdělávací instituce.

 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO STUDIJNÍ PROGRAM DBA

  • Program je zaměřen na získání dovedností v oblasti aplikovaného manažerského výzkumu zaměřeného na řešení komplexních problémů hospodářské praxe.
  • Podmínkami pro přijetí jsou ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nebo titul MBA a dále prokazatelnou tříletou manažerskou praxi.
  • Posluchači jsou přijímáni na základě strukturovaného přijímacího řízení, jehož výsledky jsou doložitelné a ověřitelné.
  • Celková doba studia DBA je minimálně 3 roky. Celkový počet hodin přímé výuky DBA programu je minimálně 130 s důrazem na předměty orientované na metodologické a teoretické nástroje vědecké práce. Předměty musí být zakončené zkouškou, případně jinou formou hodnocení, jehož úroveň a objektivnost lze doložit a ověřit.
  • Po ukončení přímé výuky student skládá souhrnnou zkoušku.
  • Studium je zakončeno písemnou závěrečnou DBA prací zaměřenou na aplikovaný manažerský výzkum. DBA práce je zpracována pod vedením kvalifikovaného školitele s titulem Ph.D, doc., prof. nebo DBA. Škola musí mít vypracovaný systém zadávání a hodnocení této vědecky zaměřené práce.
  • Pedagogický sbor se skládá z renomovaných odborníků – pedagogů s kvalifikací vysokoškolského učitele a manažerů z praxe. Minimálně 80 % vyučujících má titul Ph.D. a vyšší. Škola musí doložit seznam klíčových vyučujících u každého předmětu a popis kompetencí vyučujících pro výuku v programu DBA.
  • Existuje systém hodnocení pedagogů studenty, který lze doložit.
  • CAMBAS doporučuje zohlednit, že program DBA je akreditován respektovanou akreditační institucí. Akreditace předkládaného programu DBA musí být doložena.
  • Pokud je program DBA uskutečňován ve spolupráci se zahraniční právnickou osobou a realizován v souladu s udělenou respektovanou zahraniční akreditací a podle předpisů platných v zemi, kde má smluvní partnerská instituce sídlo, může akreditační komise zohlednit specifika takového programu DBA.
  • Akreditační komise vyhodnotí význam programu DBA v rámci celkové strategie vzdělávací instituce.