Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

CAMBAS zve na panelovou diskuzi na téma Budoucnost programů MBA v České republice

Česká asociace MBA škol zve všechny zájemce o problematiku programů MBA na panelovou diskuzi, která se koná 12. prosince 2022 od 17,00 na VŠFS, Estonská 500, Praha 10-Vršovice.

Formát panelové diskuze bude hybridní v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGSkoJeu8K-KFXu0Gxvnw1RbW5iW8x2fgDkEROkUhY441%40thread.tacv2/1668607906348?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4341966-3781-40c1-9948-186e5a4b8852%22%2c%22Oid%22%3a%228d5e4b5f-c6f4-47aa-8748-e05380bba95c%22%7d

Moderátor diskuze: doc. RNDr. Petr Budínský, CSc., prorektor VŠFS pro vzdělávací činnost a mezinárodní vztahy

Úvodní projev:  prof. Jérôme Rive, prezident EQUAL (mezinárodní asociace při EFMD, jež sdružuje akreditační instituce působící v oblasti zvyšování kvality manažerského vzdělávání)

Panelisté:

Prof. Ing. Hana Machková, CSc., předsedkyně České asociace MBA škol (CAMBAS), prorektorka pro mezinárodní vztahy, VŠE, doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., místopředseda CAMBAS, rektor Škoda Auto Vysoká škola, doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., místopředseda CAMBAS, prorektor pro strategii a rozvoj, Newton University, PhDr. Helena Úlovcová, ředitelka Odboru projektů, vzdělávání a výzkumu, Hospodářská komora ČR.

Panelová diskuze:

Na rozdíl od bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, které mohou poskytovat pouze vysoké školy se státní souhlasem, není studium typu MBA v České republice vůbec regulováno a mohou jej poskytovat jakékoli subjekty, kterým často chybí odpovídající odborné zázemí. Dobrovolné akreditace, které vycházejí z mezinárodních standardů by proto měly být garantem kvality a hrát významnou úlohu nejen pro zájemce o studium, ale zejména pro zaměstnavatele při pracovních pohovorech a přirozhodování o tom, zda podpoří další kvalifikační růst svých zaměstnanců formou vzdělávání typu MBA.

Hlavním cílem semináře, který organizuje Česká asociace MBA škol CAMBAS, proto bude diskuze o kvalitě programů MBA v České republice, sdílení mezinárodních zkušeností z oblasti realizace programů celoživotního vzdělávání a diskuze o významu akreditací programů MBA pro kultivaci a další rozvoj manažerského vzdělávání v České republice.

Škoda Auto Vysoká škola obhájila akreditaci programu MBA na dalších 5 let

Plénum České asociace MBA škol (CAMBAS) rozhodlo o podané žádosti Škoda Auto Vysoká škola ze dne 29. června 2022 tak, že uděluje akreditaci programu MBA na období pěti let, a to od 1. prosince 2022 do 30. listopadu 2027. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development).

Srdečně blahopřejeme!

Zasedání předsednictva CAMBAS proběhlo na Univerzitě Karlově

Ve čtvrtek 6. října 2022 proběhlo již 54. zasedání předsednictva CAMBAS za účasti tří členů (prof. Machková, doc. Mertlík, doc. Koleňák). Hlavním tématem jednání byla nutnost zvýšení povědomí odborné veřejnosti o významu akreditace studijních programů MBA v ČR. Předsednictvo k tomuto tématu natočí informační video a uspořádá v prosinci 2022 diskuzní seminář na VŠFS.